Algemene voorwaarden


1: definities

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

b. De opdrachtnemer, Suzannes Inspiratie, die de opdracht heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;

c. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door Suzannes Inspiratie voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a; 

d. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

 

2: algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Suzannes Inspiratie en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3: prijsopgave

Het enkel uitbrengen van een offerte of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Suzannes Inspiratie. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Suzannes Inspiratie zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn vrijgesteld van B.T.W.

 

4: schriftelijke bevestiging

Uitgebrachte prijsopgaven, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigt en gesigneerd aan Suzannes Inspiratie te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken binden Suzannes Inspiratie en de opdrachtgever nadat deze schriftelijk door Suzannes Inspiratie zijn bevestigd.

 

5: meerdere ontwerpers/ontwerpburo’s

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers op de hoogte te stellen. Op verzoek van Suzannes Inspiratie dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien de opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper dit is geweest.

 

6: verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Suzannes Inspiratie mogelijk te maken. In het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en benodigde materialen.

 

7: gebruik van andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Suzannes Inspiratie houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Suzannes Inspiratie voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer Suzannes Inspiratie opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

 

8: openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisie-proef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

 

9: termijn van levering

Een door Suzannes Inspiratie opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slecht een indicatieve strekking. Suzannes Inspiratie is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Suzannes Inspiratie in gebreke heeft gesteld.

 

10: auteursrecht, reproductierecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werken detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Suzannes Inspiratie. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Suzannes Inspiratie en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Suzannes Inspiratie.

 

11: auteursrechthebbende

Suzannes Inspiratie garandeert dat het geleverde door Suzannes Inspiratie is ontworpen en geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

12: onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

13: naamsvermelding

Suzannes Inspiratie is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam klein te (laten) vermelden op de achterzijde van een geboortekaartje, in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Suzannes Inspiratie openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Suzannes Inspiratie dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Suzannes Inspiratie en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Suzannes Inspiratie, hetzij het nummer van het internationaal depot.

 

14: eigendomsrecht

Zolang geen nadere afspraken tussen Suzannes Inspiratie en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Suzannes Inspiratie aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van Suzannes Inspiratie. Van deze zaken zal, op de binnen Suzannes Inspiratie aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Suzannes Inspiratie daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever door Suzannes Inspiratie een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

 

15: het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Suzannes Inspiratie, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vast- gelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

 

16: ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

 

17: wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Suzannes Inspiratie veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Suzannes Inspiratie kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Suzannes Inspiratie als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde tarieven.

 

18: promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Suzannes Inspiratie de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

19: bewijsmateriaal

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 3 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

 

20: tarief en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen tarief komen ook de kosten die Suzannes Inspiratie voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking. Dit geschiedt in overleg met schriftelijke goedkeuring.

 

21: tarief bij gewijzigde opdrachtIndien Suzannes Inspiratie door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.

 

22: gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen tarief is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

 

23: betalingsverplichting

De opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Suzannes Inspiratie nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 115,00 Euro.

 

24: periodieke betalingen

Suzannes Inspiratie heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

 

25: opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de Suzannes Inspiratie binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

 

26: herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze de gehele vergoeding die Suzannes Inspiratie zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

 

27: duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Suzannes Inspiratie bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een opdracht die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste een maand.

 

28: beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Suzannes Inspiratie redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Suzannes Inspiratie het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een vergoeding voor de tot op dat moment verrichte arbeid en gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Suzannes Inspiratie redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Suzannes Inspiratie, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende vergoeding.

 

29: aansprakelijkheid

Suzannes Inspiratie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Suzannes Inspiratie kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van het door Suzannes Inspiratie aangereikte fotomateriaal -dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal- waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Suzannes Inspiratie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).

 

30: beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Suzannes Inspiratie voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het door Suzannes Inspiratie toekomende vergoeding.

 

31: kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Suzannes Inspiratie niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

32: garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Suzannes Inspiratie voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

33: wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.

Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Suzannes Inspiratie door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

 

34: andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Suzannes Inspiratie niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Suzannes Inspiratie de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

 

35: Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Suzannes Inspiratie en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

36: wijzigingen in de voorwaarden

Suzannes Inspiratie is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Suzannes Inspiratie van de eerst-geplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Suzannes Inspiratie dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van Suzannes Inspiratie gedurende die tijd gewijzigd zijn.

.